Husselman Goud- en zilversmederij
kwaliteit wint altijd

Algemene voorwaarden
Husselman Goud- en zilversmederij

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Husselman Goud- en zilversmederij: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Husselman Goud- en zilversmederij gevestigd aan de Leonard Springerlaan 166 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62254995;
b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Husselman Goud- en zilversmederij een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Husselman Goud- en zilversmederij heeft ontvangen of met wie Husselman Goud- en zilversmederij in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Husselman Goud- en zilversmederij enige rechtshandeling verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Husselman Goud- en zilversmederij en de klant.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Husselman Goud- en zilversmederij en de klant waarop Husselman Goud- en zilversmederij deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Husselman Goud- en zilversmederij en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Afbeeldingen van sieraden
3.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van sieraden opgenomen op de website, Facebook, Instagram, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen, offertes en prijzen
4.1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
4.2. Husselman Goud- en zilversmederij heeft het recht zijn prijzen aan te passen die afhangen van variabele factoren als arbeid, grondstofprijzen dan wel andere factoren.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Husselman Goud- en zilversmederij heeft aanvaard.
5.2. Indien Husselman Goud- en zilversmederij de overeenkomst naderhand niet wil of kan uitvoeren, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag/overeenkomst te weigeren of te ontbinden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Husselman Goud- en zilversmederij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reparaties en/of overige werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de klant worden uitgevoerd voor rekening en risico van de klant.
6.2. Husselman Goud- en zilversmederij heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 7. Natuurlijke materialen
7.1. Aangezien de sieraden bestaan uit natuurlijke materialen, kunnen voorbeelden van de sieraden of voorbeelden van onderdelen van de sieraden slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
7.2. Doordat het geleverde sieraad  bestaan uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het sieraad of een onderdeel daarvan, niet aan Husselman Goud- en zilversmederij worden toegerekend. Derhalve wordt op geleverde sieraden of op onderdelen daarvan geen garantie gegeven.

Artikel 8. Sieraden die specifiek voor de klant worden gemaakt
8.1. Indien het sieraad specifiek voor de klant wordt gemaakt en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp, de maat of aan de materialen daarvan het sieraad wordt gemaakt, dan dient de klant Husselman Goud- en zilversmederij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Husselman Goud- en zilversmederij laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
8.2. Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het sieraad gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

Artikel 9. Goederen van de klant en retentierecht
9.1. Indien Husselman Goud- en zilversmederij i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de klant onder zich heeft, zoals sieraden, stenen of ontwerpen, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
9.2. Husselman Goud- en zilversmederij zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van hem in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de in artikel 9.1 omschreven goederen te voorkomen.
9.3. Husselman Goud- en zilversmederij is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het teniet gaan van, het verliezen van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat Husselman Goud- en zilversmederij de goederen onder zich heeft.
9.4. Alle bewaring/opslag van goederen bij Husselman Goud- en zilversmederij zal geschieden voor rekening en risico van de klant. De klant dient zich zelf tegen alle risico’s steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die Husselman Goud- en zilversmederij hanteert voor het uitvoeren van werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de klant zijn ook niet op het verzekeren van deze goederen afgestemd.
9.5. Husselman Goud- en zilversmederij is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

Artikel 10. Levering
10.1. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
10.2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding.
10.3. De klant is verplicht het geleverde in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

Artikel 11. Risico-overgang
11.1. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde sieraad, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12. Betaling
12.1. Husselman Goud- en zilversmederij heeft het recht een aanbetaling of gehele vooraf betaling van de klant te vorderen.
12.2. Indien de klant het vooraf in rekening gebrachte bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Husselman Goud- en zilversmederij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het bedrag betaald is. Husselman goud- en zilversmederij is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit de opschorting.
12.3. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant het factuurbedrag te betalen binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
12.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Husselman Goud- en zilversmederij ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de klant.
12.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Husselman Goud- en zilversmederij op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring
13.1. Husselman Goud- en zilversmederij kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. enige daad of nalatigheid van de klant of diens ondergeschikten. De klant dient zich zelf tegen alle risico’s steeds afdoende te verzekeren.
13.2.  Husselman Goud- en zilversmederij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Husselman Goud- en zilversmederij  is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3. Husselman Goud- en zilversmederij is niet aansprakelijk voor schade aan het sieraad, door bijvoorbeeld ondeskundig of onvoorzichtig gebruik.
13.4.  Husselman Goud- en zilversmederij is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van goederen of gebrekkige goederen van de klant waaraan Husselman Goud- en zilversmederij werkzaamheden verricht.
13.5. Husselman Goud- en zilversmederij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Husselman Goud- en zilversmederij in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.6. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Husselman Goud- en zilversmederij geleverde sieraad, sluit Husselman Goud- en zilversmederij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.
13.7. Husselman Goud- en zilversmederij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vallen van een steen uit een sieraad die door Husselman Goud- en zilversmederij geleverd, bewerkt, behandeld of gerepareerd is, tenzij de klant bewijst dat het uitvallen van de steen het volg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Husselman Goud- en zilversmederij.
13.8. Husselman Goud- en zilversmederij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.9. Husselman Goud- en zilversmederij hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de klant de schade dekt.  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van  Husselman Goud- en zilversmederij beperkt tot het bedrag dat Husselman Goud- en zilversmederij aan de klant in rekening heeft gebracht voor de levering, bewerking, behandeling of reparatie van het sieraad waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Husselman Goud- en zilversmederij of zijn ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Husselman Goud- en zilversmederij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Husselman Goud- en zilversmederij liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de sieraden of onderdelen van de sieraden; verlies of beschadigingen van sieraden bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan  Husselman Goud- en zilversmederij door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Husselman Goud- en zilversmederij of van zijn leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van  Husselman Goud- en zilversmederij of zijn leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Husselman Goud- en zilversmederij ten gevolge waarvan Husselman Goud- en zilversmederij zijn verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 15. Klachten
15.1. Klachten over het geleverde sieraad dienen onverwijld na de levering aan Husselman Goud- en zilversmederij kenbaar te worden gemaakt.
15.2. Klachten worden niet in behandeling genomen indien een gebrek aan het sieraad het gevolg is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden.
15.3. Het recht op reclamering vervalt ten aanzien van de door of namens de klant bewerkte en/of verwerkte goederen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Alle door Husselman Goud- en zilversmederij  verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Husselman Goud- en zilversmederij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
16.2. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden waaronder uitdrukkelijk bedoeld (digitale) tekeningen, offertes, ontwerpen, etc., dan is de klant gehouden om Husselman Goud- en zilversmederij alle schade te vergoeden die hij daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. Husselman Goud- en zilversmederij is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst Husselman Goud- en zilversmederij ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de (betalings) verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
17.2.  Husselman Goud- en zilversmederij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
17.3. Voorts is Husselman Goud- en zilversmederij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.4. Husselman Goud- en zilversmederij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
19.1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Husselman Goud- en zilversmederij is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Husselman Goud- en zilversmederij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Husselman Goud- en zilversmederij gevestigd is.


 
 
 
 
E-mailen
Instagram